ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตอนที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตอนที่ ๑

“ทะเล” ขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่สามารถให้ประโยชน์ได้นานัปการนับตั้งแต่ชายหาดยันพื้นท้องทะเล แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือซากสิ่งของต่างๆ อันเป็นสาเหตุทำให้สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทำลายแนวปะการังและทำให้พื้นท้องทะเลเสื่อมโทรม ทำลายทัศนียภาพของชายหาด ส่งผลต่อการประมง และการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีขยะทะเลที่ถูกย่อยสลายจนมีขลาดเล็ก มองแทบไม่เห็น เรียกว่า “ไมโคร
พลาสติก” เมื่อผ่านเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารในทะเล อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ใน
ระยะยาวได้

ขยะทะเล เป็นประเด็นสำคัญระดับโลก อีกทั้งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย – แปซิกฟิก โดยองค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญ เพราะได้กำหนดให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศในอาเซียนเองต่างก็กำลังประสบปัญหาและเผชิญกับความท้าทายนี้

สำหรับประเทศไทย ขยะทะเลร้อยละ 80 มาจากบนบก ส่วนขยะจากกิจกรรมทางทะเล
มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้น การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
โดยล่าสุดผู้อำนวยการบริหารขององค์การสหประชาชาติสิ่งแวดล้อม ได้ให้การชื่นชมรัฐบาลไทยที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดการปัญหา อาทิ การดำเนินการกำหนดให้เขตอุทยานทางทะเลทุกแห่งปลอดจากถุงพลาสติก, การเริ่มโครงการนำร่องกับหน่วยงานใน
15 จังหวัดชายฝั่งทะเล กำหนดพื้นที่ชายหาด 24 แห่ง ให้เป็นชายหาดปลอดจากการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่และขยะอื่นๆ, การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาขยะทะเลในระดับโลกและระดับภูมิภาคเป็นต้น

โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะ รักษาไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่ำ เสน่ห์ ของทะเลไทย