ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-01:30

Music GURU (รีรัน)

01:30-03:30

F3 Radio (รีรัน)

03:30-04:00

เช้าวันใหม่

04:00-04:30

ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า

04:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

คืนความสุขในคนในชาติ

08:05-09:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

09:00-09:05

รายการยิ้มแย้ม แก้มใส

09:05-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

11:05-12:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

12:00-12:05

รายการร่วมเครือนาวี

12:05-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

รายการสแกนหุ้น

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

Music GURU

14:05-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

Music GURU

15:05-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

Music GURU

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

Biz Talk

17:05-17:30

Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์

17:30-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

กินเที่ยว Around the world

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

106 Indy

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

106 Indy

20:05-20:30

คุยเรื่องรถ

20:30-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

คุยเรื่องรถ

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

คุยเรื่องรถ

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

เมล็ดพันธุ์เพลง

23:30-01:00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตอนที่ 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตอนที่ 2

ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ โดยในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะทะเลและระดับความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้น หลายๆ ประเทศได้ให้ความสนใจและมีการหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

                    

                    

            ประเทศไทยถูกจัดอันดับประเทศที่มีปริมาณ “ขยะทะเล” เป็นอันดับที่ 6 จาก 192 ประเทศทั่วโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักและแสดงให้เห็นจุดยืนที่เข้มแข็งและชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขและจัดการปัญหาขยะทะเลทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค โดยจะเห็นได้จากการจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่อง “การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิจัยและสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น และเยาวชนร่วมทบทวนสถานภาพและสถานการณ์ของมลภาวะด้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ตลอดจนหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงการหาแนวทางการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่องขยะทะเล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน อาทิ การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางนโยบาย การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การสร้างความตระหนักรู้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

                    

          ทั้งนี้ นอกจาการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอิสระอื่น ๆ  ในพื้นที่ ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพอาทิ การจัดทำโครงการเทศบาลทะเล ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ การจัดการคัดแยกขยะตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้พื้นที่ได้ทราบถึงข้อมูล ประเภท และปริมาณของขยะที่เก็บได้ในพื้นที่ สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำมาตรการการลดปริมาณขยะในพื้นที่ตนเอง การสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการทั้งทางบกและทางน้ำ การดำน้ำเก็บขยะในระบบนิเวศปะการัง การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ การให้คำแนะนำและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

             

 

            การบริหารจัดการขยะทะเลโดยทุ่นกักขยะ (Boom) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทุ่น (Boom) มากักขยะที่เกิดขึ้นจากการพัดพาของขยะที่มาจากแม่น้ำลำคลอง โดยดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะสำหรับการบริหารจัดการขยะปากแม่น้ำเพื่อการกักขยะบางส่วนไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ทุ่นกักขยะสำหรับการบริหารจัดการขยะปากแม่น้ำรวมทั้งการศึกษาประเภทและประมาณของขยะลอยน้ำจากแม่น้ำที่ถูกพัดพาลงสู่ทะเลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการแหล่งที่มาของขยะต่อไป  ทั้งนี้การดำเนินการที่ผ่านมา ได้นำร่องติดตั้งทุ่นกักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลักในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และหากการดำเนินการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาขยายผลในแม่น้ำสายอื่นต่อไป