ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-01:30

Music GURU (รีรัน)

01:30-03:30

F3 Radio (รีรัน)

03:30-04:00

เช้าวันใหม่

04:00-04:30

ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า

04:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

คืนความสุขในคนในชาติ

08:05-09:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

09:00-09:05

รายการยิ้มแย้ม แก้มใส

09:05-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

11:05-12:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

12:00-12:05

รายการร่วมเครือนาวี

12:05-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

รายการสแกนหุ้น

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

Music GURU

14:05-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

Music GURU

15:05-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

Music GURU

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

Biz Talk

17:05-17:30

Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์

17:30-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

กินเที่ยว Around the world

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

106 Indy

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

106 Indy

20:05-20:30

คุยเรื่องรถ

20:30-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

คุยเรื่องรถ

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

คุยเรื่องรถ

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

เมล็ดพันธุ์เพลง

23:30-01:00

การแก้ไขปัญหา วิกฤติ "น้ำบาดาล" หมด ตอนที่ 1 น้ำบาดาลพลิกชีวิต สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

การแก้ไขปัญหา วิกฤติ "น้ำบาดาล" หมด ตอนที่ 1  น้ำบาดาลพลิกชีวิต สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อฤดูกาลต่างๆ ให้ผิดเพี้ยนไปจากที่เคยเป็น โดยมักเกิดภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนาน หรือเกิดฝนตกปริมาณมากๆ ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำถือว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประสบเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานในบางปี ทั้งๆ ที่อยู่ในฤดูฝน บางครั้งก็เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำหลักของประเทศ และในบางครั้งทั้งปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยก็เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ปัญหาน้ำการขาดแคลนน้ำของประชาชนน้ำบาดาลกลายเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศซึ่งประเทศไทยเองได้มีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและปริมาณค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วยต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน และไม่ผันแปรตามฤดูกาล จะเห็นว่าทุกวันนี้มีการใช้น้ำบาดาลแทบทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้น้ำบาดาลปริมาณมากๆ แต่ขาดการดูแล อนุรักษ์ และใช้แบบไม่จำกัด จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสำรองของแหล่งน้ำบาดาลแน่นอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงจัดทำแผนที่เติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ และจัดทำโครงการเติมน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1) การเติมน้ำผ่านบ่อวง (บ่อเติมน้ำ)

2) การเติมน้ำผ่านสระหรือคลองก้นรั่ว

 

3) การเติมน้ำฝนผ่านหลังคาลงสู่บ่อน้ำบาดาลระดับตื้น

 

     ทั้งนี้ หากหาวิธีการนำน้ำไปเก็บไว้ในชั้นน้ำตื้นมากได้เท่าไร พี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น น้ำบาดาลพลิกชีวิต สู่ความมั่นคงในชีวิต ที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

1.มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 

2. ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและบูรณาการ  ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในฤดูแล้ง

3. ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ หรือการติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อสูบน้ำในระดับลึกขึ้น ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแพงมาก

4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งแต่ละแห่งจะมีรูปแบบของการเติมน้ำแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และหากประชาชนสนใจเกี่ยวกับการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Green Call 1310 กด 4 หรือ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0 2666 7000 ในวันและเวลาราชการ