ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

ขยะอันตรายคืออะไร ? ทำไมต้องแยกทิ้ง

ขยะอันตรายคืออะไร ? ทำไมต้องแยกทิ้ง

ขยะอันตรายคืออะไร ? ทำไมต้องแยกทิ้ง ?

ของเสียอันตรายจากชุมชน

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า ของเสียอันตราย มาจากแหล่งชุมชน เป็นของเสียอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามประกาศประทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ของซากผลิตภัณฑ์ฯ มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท เป็นต้น ซึ่งหากได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพบว่าในประเทศไทยของเสียอันตรายส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มอาคารสูง บ้านจัดสรร เป็นต้น ในการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป โดยได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจแยกทิ้งขยะอันตราย”

หน่วยงานความร่วมมือ

๑) สถานประกอบการ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับวางจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน            ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ปั้มน้ำมัน, ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านสะดวกซื้อ, กลุ่มอาคารสูงหรือบ้านจัดสรร          

๒) กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานความร่วมมือ

๓) บริษัทผู้ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสีย เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิล บำบัด และกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๔) บริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรหรือบริษัท เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้พนักงาน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป นำของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมหรือให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ

รูปแบบการแยกทิ้ง เก็บรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

ประเภทของเสียอันตรายและผลกระทบ

ฉะนั้นเรามาช่วยกันหยุดอันตรายที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ คน สิ่งแวดล้อม และโลกของเราโดยการแยกทิ้งขยะอันตราย ไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ทั้งนี้ สามารถนำขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายไปทิ้งได้ ณ จุด Drop off ที่กำหนด และจุด Drop off ที่มีสัญลักษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โทร. 0 2298 2413-20