ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

นโยบายที่ดินแห่งชาติ กับการแก้ไขปัญหา ?

นโยบายที่ดินแห่งชาติ กับการแก้ไขปัญหา ?

                     

ปัญหาของคนยากจน และบุกรุกที่ดิน คือการขาดที่ดินทำกิน ดังนั้น คสช และนายกรัฐมนตรีพลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเรงเห็นปัญหาดังกล่าว เลยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน เพื่อแก้ไขประสบปัญหาดังกล่าว ที่ก็ให้เกิดปัญหาขาดที่ดินทำกิน และเกิดการบุกรุกที่ดินของชาติ ดังนั้นการจักตั้งนโยบายที่ดินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                     

โดยสภาพปัญหาที่ดินทำกินในประเทศไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกิดจากหลายปัญหาด้วยกัน ทางนโยบายที่ดินจึงจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ

การไร้ที่ดินทำกิน  คือการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการไม่กระจายสิทธิหรือการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การบุกรุกจับจองของนายทุนการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง ที่จะมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไปเรื่อย ๆ จนเป็นบริเวณกว้างที่ดินมีจำกัด ซึ่งปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินในประเทศ เกิดจากการมีที่ดินจำนวนจำกัดในขณะที่ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ที่ดินทำกินอยู่ในการครอบครองของคนเพียงส่วนน้อย ที่ดินถูกซื้อขายเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปเป็นของนายทุนการเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร เนื่องจากราษฎรขายสิทธิ์ทำกินหรือการจำนองราษฎรบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่พอเพียง หรือมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ

 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คือหน่วยงานใด? สำคัญอย่างไร ?                                                                                                                  คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คือหน่อยงานที่ คณะ คสช โดย พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ที่แลเห็นปัญหา ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีเอกชน และส่วนราชการเป็นคนดูแลร่วมกัน

                        

และได้จัดตั้ง3อนุกรรมการขึ้น โดย คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีหน้าที่ในการ สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครองครองและส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการต่อไป  คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย มีหน้าที่ในการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดิน จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น สหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย มีหน้าที่ ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน

                    

เพื่อความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหา ป้องกันและฟื้นฟู

กรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ยึดหลักจากนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ คสช. ประกอบด้วย                

1.นโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวน       

2.นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้